Динамичните икономически, технологични и социални промени, отрасловата, териториалната и глобалната мобилност, подтикват хората да търсят ефективни начини за придобиване на квалификации, различни от традиционните. Изменят се, както формите, така и начините, организацията и средствата за учене. Обичайна практика е работодателите да осигуряват обучение за своя персонал на работното им място чрез неформално учене. Много често хората, по свое желание, учат самостоятелно като използват, както обществени средства и източници, така и индивидуални – най-често чрез електронна техника. Натрупването на знания, умения и компетентности по такъв начин води до придобиване на нови или допълнителни квалификации, които обаче не са сертифицирани. Признаването и сертифицирането на придобития чрез неформално или самостоятелно учене опит може да се извърши чрез валидирането му – подход, който отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от производството, разширява възможностите за получаване на знания, умения и компетентности в повече и в нови, различни професионални области.

1. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене и/или чрез практически опит, и изискванията за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален документ с цел:

• достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация;

• улесняване на достъпа до пазара на труда.

2. Валидирането е процес на потвърждаване от упълномощен орган, че дадено лице е постигнало учебни резултати, измерени спрямо съответен стандарт. Има четири етапа:

• установяване на наличието на конкретен опит у дадено лице чрез провеждане на събеседване;

• документиране на опита на лицето;

• официално/ обективно оценяване на установения опит;

• удостоверяване на резултатите от оценяването, които могат да покажат частична или пълна квалификация.

3. Признаването на предходно учене е валидиране на учебни резултати — независимо дали са придобити в рамките на формалното, неформалното или самостоятелното учене — придобити преди да бъде предприето такова валидиране.

4. Потребители на услугата. Целеви групи. Всеки гражданин над 16 години, който не е със статут на ученик, може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата. В този случай заявителят на услугата е индивидуален кандидат.

Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации - браншови синдикат, работодателски организации и др.

Заявител на услугата може да е работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала.

Възможните целеви групи са:

• лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация;

• имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация;

• имигранти с придобита професионална квалификация в страните, от които идват, но без наличен документ;

• нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит;

• младежи без призната професионална квалификация; • възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време.

 

След провеждане на изпитите на лицето, което е участвало в процедура по валидиране  се издават Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия или Свидетелство за валидиране на професионална квалификация. 

Новини

Warning: mysqli_stmt::bind_param() [mysqli-stmt.bind-param]: Number of variables doesn't match number of parameters in prepared statement in /home/cookcit/public_html/royal2006.bg/index.php on line 322
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

На основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г. на 12.12.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Във връзка с влязъл в сила от 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове предстои адаптиране на Насоките за кандидатстване към новата нормативна уредба. Управляващият орган се ангажира, след синхронизацията с влезлия в сила закон, на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и обобщаване на постъпилите коментари, да обяви за открита процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

27-01-2016 12:00 повече
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ПОДАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК – 19.11.2015 Г.

Започва искането на пояснителна информация от кандидатите, подали проектни предложения в рамките на втория срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

27-01-2016 11:59 повече
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ РАЗПРЕДЕЛЯ 30 МЛН. ЛВ. ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО НАЕМАТ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 Г.

От 13.01.2016г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

27-01-2016 11:56 повече
ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ДНЕС!!!

Курсове по английски език за възрастни.

27-01-2016 11:36 повече
"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Процедурата цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

01-12-2015 16:57 повече
ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Официалният - втори прием на заявления за подпомагане по ПОДМЯРКА 4.2. по реда на Наредба № 20 от 2015г., стартира на 30.11.2015г. и приключва на 18.12.2015г., включително.

01-12-2015 16:50 повече
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015". 

24-08-2015 17:06 повече
БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

Към момента Министерство на труда и социалната политика, и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси разработват новите схеми за обучения с ваучери.

25-07-2015 17:42 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „АКТИВНИ“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

10-07-2015 18:00 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Схемата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, като тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. 

09-07-2015 18:00 повече
Започва приемът за енергийните помощи за сезон 2015/2016

Приемът на молби - декларации в дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започва от утре 01. 07 , като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. 

30-06-2015 17:00 повече