Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” /ОПРЧР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд /ЕСФ/, е първата оперативна програма, която стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейския съюз.

В рамките на новия програмен период са осигурени 2135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България.

Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот.

Освен това оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.

 

За разкриването на нови работни места и осигуряване на по-висока и по-качествена заетост са предвидени 59% от бюджета на Програмата, с което ще се постигне заетост на продължително безработни и неактивни лица на възраст между 34-50 г., на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица над 54 г. Предприятията ще бъдат подкрепени за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни за страната отрасли, като се осигурят инвестиции за подобряване на условията на труд и организацията на труда. За намаляване на младежката безработица са предвидени около 235 милиона лева по инициативата „Младежка заетост“ за реализиране на мерки за устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 29 г., които не са нито в заетост, нито в образование или обучение.

 

За намаляване на високия риск от бедност и социално изключване са отделени 31% от бюджета на Програмата. Те ще бъдат насочени към хората с увреждания, осигуряване на по-високо качество на живот на децата, на маргинализираните общности като ромите. Ще се осигури предоставяне на услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания над 18 г., както и за лицата над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

 

Близо 86 милиона лева ще бъдат използвани за модернизиране на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и условията на труд.

Индикативна дата за обявяване на процедурата: 01.02.2016 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 60 календарни дни след обяваване на процедурата 

Общ бюджет на процедурата: 80 млн. лв.

Минимална сума на БФП за един проект: 50 000 лв.

Максимална сума на БФП: 391 166 лв.

Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели

Съфинансиране: За кандидати големи предприятия – съфинансиране в размер на 20% от стойността на безвъзмездната помощ

За микро-, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране.

Прилагат се правилата за минимални помощи!

 

Целта на Процедурата „Добри и безопасни условия на труд” е подобряване на работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. В резултат на тези мерки се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Важно: Това касае назначените в предприятието лица, на трудов договор. 

 

Условие за допустимост: Кандидатът трябва да разполага с оборот (съгласно оборотни ведомости за последните две приключили финансови години) равен или по-голям на 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ. За новосъздадени организации този оборот се доказва с оборотни ведомости за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстването.

 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ПО ПРОЕКТА:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.  – разходи до 5% от общата стойност на проекта.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

Полезна информация: Тази дейност кандидатът може да изпълни чрез осигуряване на собствен транспорт за собствена сметка или възлагане на превоза на лицензиран превозвач.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите (разходи до 10% от общата стойност на разходите за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други):

3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд (Защита от прах, токсични и други вредни вещества; Защита от наднормен шум; Защита от вибрации при работа; Защита от навлизане в опасна зона; Защита от падащи премети; Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети; Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон; Защита от допир до горещи повърхности; Защита от потенциално експлозивна атмосфвра, защита от опасни пари или аерозоли на химически агенти, прах; Защита от опасни лъчения; Защита от електростатични заряди; Защита от електромагнитни полета; Защита от неблагоприятен микроклимат; Изкопи; Защита от пожар и взрив; Защита при работа в ограничени пространства; Защита при аварии и природни бедствия; Електробезопасност; Защита от биологични агенти в работна среда; Ергономия при работа);

3.2. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – BS OHSAS 18001:2007 –подготовка за внедряване на стандарта и сертификация;

 3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено по проекта работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

 

За консултации или съдействие за разработване на проектно предложение можете да се свържете с нас.

"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

 

Процедурата цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Операцията допълва и надгражда операция „Помощ в дома“ и други мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 г., както и процедура „Нови алтернативи”, финансирана по ОП РЧР 2014- 2020 чрез прилагането на нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги за хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. Изпълнението на процедурата ще надгради и постигнатите добри резултати по схема „Алтернативи“, ОПРЧР 2007-2013, като дава по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги и други, според потребността на човека с увреждане.

Общият бюджет на процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 150 000 000 лв.

 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лева

 

Не се изисква съ-финансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

 

Срок за представяне на проектното предложение

По настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проектните предложения следва да бъдат представени в рамките на 3 срока за кандидатстване:

 • До 10 юни 2015 г. 23,59 часа
 • До 10 юли 2015 г., 23,59 часа
 • До 06 януари 2016 г., 23,59 часа.

 

Критерии за допустимост на кандидата

Кандидатът (Конкретният бенефициент) за получаване на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура трябва да отговаря на следните условия:

 • Да е община на територията на Република България или
 • Да е район на община

Критерии за допустимост на партньора /ите

 По настоящата процедура са допустими следните партньори:

 • Доставчици на социални услуги
 • Неправителствени организации

Потенциалните партньор/и не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ в случай, че:

1. Са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е под разпореждане на съда, са сключили споразумение с кредиторите, са преустановили дейността си, са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове.

2. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка.

3. Са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации.

4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката.

5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза.

6. Са били обект на административна санкция, посочена в член 109, параграф 1от Регламент (ЕС) №966/2012.

7. Е налице отстраняване на съответния кандидат или оферент, или изпълнител от поръчките и безвъзмездните средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от десет години.

8. Се намират в положение на конфликт на интереси.

9. Са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от възложителя като условие за участие в процедурата за възлагане, или не са представили тази информация.

10. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган.

11. Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

12. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на финансови средства по схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП.

 

Кандидатът е пряко отговорен за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета между кандидата и на партньора /ако е приложимо/).

 

Кандидатът (община или район на община) следва да представи Решение на Общинския съвет за:

 • Подаване на проектно предложение по настоящата процедура
 • Създаване на нов Център или подкрепа за дейността на Център/звено, създаден по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда
 • Поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства

Когато Община/район на община кандидатства в партньорство, трябва задължително да представи и Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско сътрудничество, с партньора/ите по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА.

Когато в проектното предложение са предвидени дейности за текущ ремонт, кандидатът трябва да представи Решение на Общинския съвет за предоставяне на сградата/помещенията за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, с което да гарантира:

 • Сградата/помещенията се предоставят за срока на изпълнение на проекта и срок не по- кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта
 • Сградата/помещенията са общинска собственост или са предоставени на общината за ползване със специален документ за срока на изпълнение на проекта и срок не по- кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта (акт, заповед, договор и др.)

Не е допустимо да се ползват сгради/ помещения, които са частна собственост, с изключение на общинска частна собственост и държавна частна собственост!

 

Важно: В процедурата за избор на партньор/и е задължително да бъдат заложени следните изисквания:

 • Партньорът/ите има/т поне един осъществен проект в сферата на социалните услуги или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение
 • В случай, че партньорът участва в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.), следва да докаже, че има собствен персонал, назначен на трудов договор
 • Общо за приключилите две предходни финансови години, Партньорът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта (в случай, че е приложимо, т.е предвидено е партньорът да разходва средства по проекта)

Продължителност: Дейностите по проекта следва да приключат до 31 декември 2017 г. Териториален обхват: Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.

Изпълнители: Общините и районите на общините, в качеството си на конкретни бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, имат възможност да възлагат изпълнението на част от дейностите по проекта на изпълнители. Изборът на изпълнители е предмет на правилата на договаряне, посочени в Закона за обществени поръчки.

Допустими целеви групи:

 • Хора с увреждания и техните семейства
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

По настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Комитетът за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 е одобрил следните основни допустими дейности:

1. Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови Центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги.

2. Обучение на персонала за предоставяне на услугите.

3. Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.

4. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност; 5. Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост.

 

Минималната продължителност на предоставяне на услугите следва да бъде 18 месеца.

 

Допустимо в проектното предложение да бъдат включени и следните допълнителни дейности:

1. Разработване на Правила/методология за дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда - препоръчително е в хода на изпълнение на проекта да се разработят детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят в Центъра, за да се гарантира тяхното качество и мултидисциплинарен подход. Насърчително и препоръчително е екипът на Центъра да включва експерти, които да имат различен профил на компетентността си – социално, медицинско, здравно, педагогическо образование, както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите. Предоставянето на услуги в Центъра трябва да се основава на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевата група и индивидуалната социална оценка, на всеки един от тях. Допустимо е социалните оценки на потребителите да се извърши от екипа на Центъра (социални работници) или от външни лица, наети за конкретната дейност.

2. Дейности за текущ ремонт, обзавеждане и оборудване - при доказано обоснована необходимост е допустимо в проектното предложение да се предвидят дейности за ремонт и обзавеждане на помещенията, в които могат да се предоставят услугите. Ремонта, обзавеждането и оборудването трябва да са свързани с преките дейности по проекта (предоставянето на услугите) и да са подробно аргументирани и описани във Формуляра за кандидатстване.

 

Не са допустими ремонти на сгради/помещения, които са били ремонтирани по други процедури на ОП РЧР 2007-2013, със средства от националния бюджет или други финансови източници с цел избягване на двойно финансиране. Не са допустими за финансиране дейности, които са стартирали, физически приключени или изцяло изпълнени преди сключване на договор по настоящата процедура.

„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” 

 

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

 

Наименование на схемата

„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Допустими бенефициенти

1.Кандидатът да е работодател, който да има право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство;

2. Кандидатът да отговаря на изискванията за публично финансиране, в съответствие с разпоредбите, свързани с минимална помощ, съгласно условията на Раздел 3.1.1 от Настоящите насоки за кандидатстване;

3. Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация;

4. Кандидатът да бъде пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не да изпълнява ролята на посредник.

 

Териториален обхват

Национален обхват

Размер на помощта

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:     50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  391 166 лева

 

Процент на съфинансиране

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от  20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

 

 

Максимална продължителност

Краен срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура - 31.12.2017 г.

 

Допустимост на целевите групи  

 

Допустимата целева група по настоящата процедура е:  Безработни и неактивни[1] лица.

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:

 • Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED 3);
 • Продължително безработни и неактивни лица;
 • Безработни или неактивни лица с увреждания;
 • Безработни лица на възраст над 54 г.;
 • Безработни младежи до 29 г. вкл.

Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.

 

Допустими дейности

 1. Наемане на безработни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);

3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;

6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

 

Допустими разходи за персонал

 

Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г. за период до 12 месеца.

 Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания за период до 3 месеца в размер на ½ от Минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО.

 

Разходи  за услуги 

Разходи за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица.

Разходи за обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на вече наетите лица.

Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания.

Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентар.

Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проекта. Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания - Разходите са допустими, съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от ПМС 119 от 20.05.2014г.

Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

Разходи за организация и управление

Непреки разходи, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, наем, разходи за командировки).

Недопустими разходи

 

Разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

Глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

Комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;

Данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;

Закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;

Разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.

Лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

Субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;

Разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;

Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;

Разходи за закупуване на транспортни средства.

 

 

Краен срок

 

 

14.09.2015 г., 23:59 ч.

19.11.2015г., 23:59ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

 

Устойчивост на резултатите след приключване на проекта

 

Работодателят е длъжен да запази заетост на минимум 50 % от новоразкритите работни места за период от минимум 12 месеца, без прекъсване, след одобряване на  окончателния доклад по проекта с изключение на непредвидени обстоятелства. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства срокът спира и продължава да тече след отпадането им.

 [1] „Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно)

 

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА

 

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за набиране на проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако:

1. Са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е под разпореждане на съда, са сключили споразумение с кредиторите, са преустановили дейността си, са обект на производство по тези въпроси или се намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните законови или подзаконови актове;

2. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка;

3. Са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на Европейската инвестиционна банка и на международни организации;

4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката;

5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;

6. Попадат в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 10, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012

7. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, и са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия орган;

8. Попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

9. Имат задължения въз основа на неизпълнение на договор за предоставяне на  финансови средства по друга схема за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и  програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП 

„АКТИВНИ”

 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „АКТИВНИ”, провеждана в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ) и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ЕСФ).

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ.

Процедурата е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.

Включените в процедурата дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда.

Предоставят се също възможности за включване в обучение, първи/нов шанс за работа, както и  придобиването на професионални умения и квалификация или насочване към връщане в образователната система на младежите, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и Инициативата за младежка заетост.

Проектите ще се изпълняват на територията на  Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст  включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:

ü информационни кампании и събития;

ü трудови борси;

ü индивидуална работа с идентифицираните лица:

 • изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;
 • професионално ориентиране;
 • психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;
 • насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието;
 • насочване към включване  в обучение;
 • осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа;
 • насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

 

Краен срок за представяне на предложенията  е 31.08.2015 г. 23:59 часа. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 

Новини

Warning: mysqli_stmt::bind_param() [mysqli-stmt.bind-param]: Number of variables doesn't match number of parameters in prepared statement in /home/cookcit/public_html/royal2006.bg/index.php on line 322
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

На основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г. на 12.12.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Във връзка с влязъл в сила от 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове предстои адаптиране на Насоките за кандидатстване към новата нормативна уредба. Управляващият орган се ангажира, след синхронизацията с влезлия в сила закон, на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и обобщаване на постъпилите коментари, да обяви за открита процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

27-01-2016 12:00 повече
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ПОДАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК – 19.11.2015 Г.

Започва искането на пояснителна информация от кандидатите, подали проектни предложения в рамките на втория срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

27-01-2016 11:59 повече
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ РАЗПРЕДЕЛЯ 30 МЛН. ЛВ. ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО НАЕМАТ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 Г.

От 13.01.2016г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

27-01-2016 11:56 повече
ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ДНЕС!!!

Курсове по английски език за възрастни.

27-01-2016 11:36 повече
"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Процедурата цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

01-12-2015 16:57 повече
ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Официалният - втори прием на заявления за подпомагане по ПОДМЯРКА 4.2. по реда на Наредба № 20 от 2015г., стартира на 30.11.2015г. и приключва на 18.12.2015г., включително.

01-12-2015 16:50 повече
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015". 

24-08-2015 17:06 повече
БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

Към момента Министерство на труда и социалната политика, и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси разработват новите схеми за обучения с ваучери.

25-07-2015 17:42 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „АКТИВНИ“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

10-07-2015 18:00 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Схемата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, като тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. 

09-07-2015 18:00 повече
Започва приемът за енергийните помощи за сезон 2015/2016

Приемът на молби - декларации в дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започва от утре 01. 07 , като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. 

30-06-2015 17:00 повече