Бюджетът на програмата за програмния период  до 2020 година е 2,9 млрд. Евро. Общо ще се прилагат 18 мерки, а над 1 млрд. евро за целия програмен период имат възможност да бъдат разпределени съгласно одобрени проекти на земеделските стопанства. 

Програма Развитие на селските райони 2014 - 2020 

За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;
• други.

2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие.
 
3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други.Финансират се следните инвестиции:
• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
• изграждане или модернизиране на лаборатории;
• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
• изграждане на системи за управление на качеството.
 
4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
• производствения сектор, 
или които могат да предоставят следните видове услуги:
• туристически услуги - селски, еко, културен туризъм;
• културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
• услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
• образование и обучение (училища и центрове за обучение);
• социални и здравни услуги - грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
• услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

ПОДМЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

 

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата.

2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

3. Опазване на компонентите на околната среда.

4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

По подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи или

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти или

3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци или

4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или

5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство или

6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти или

7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

Финансова помощ се предоставя на:

1. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

2. Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1. Земеделски стопани.

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.

За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2.

Земеделските стопани към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

2. Минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

3. Ако са юридически лица, трябва да са:

 • Получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ
 • Регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия

Финансирнае

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро
 • Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро
 • Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции, предприети от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро

Допустими разходи

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция.

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.

4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг.

5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.

6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.

8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 4.

9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.

10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 12.

 

Не са допустими следните разходи:

1. За закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба.

2. За закупуване на лизинг на недвижима собственост.

3. За данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е Поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.

4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи.

5. За банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви.

6. За принос в натура.

7. За изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии.

8. За търговия на дребно.

9. За закупуване на права за производство на земеделска продукция.

10. За закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане.

11. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, за частта над пазарната им стойност.

12. За сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти.

13. Които представляват обикновена подмяна.

14. Свързани с плащания в брой.

15. Инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи.

ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ  НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ МЯРКА 4 ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Официалният - втори прием на заявления за подпомагане по ПОДМЯРКА 4.2. по реда на Наредба № 20 от 2015г., стартира на 30.11.2015г. и приключва на 18.12.2015г., включително.

 

Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в размер на левовата равностойност 100 000 000лв. и може да бъде променян при наличие на условията на чл.40, ал.3 от Наредба № 20 от 2015г.

Не са допустими за финансова помощ  разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи/организации на производители.

 

Вид на подкрепата:

По подмярката се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1.Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2.Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3.Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4.Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5.Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6.Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7.Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8.Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9.Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10.Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1.Земеделски стопани.

2.Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

3.Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

1.Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти.

2.Месо и месни продукти.

3.Плодове и зеленчуци, включително гъби.

4.Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти.

5.Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия.

6.Растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло.

7.Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия.

8.Готови храни за селскостопански животни (фуражи).

9.Гроздова мъст, вино и оцет.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от избраните за финансиране сектори.

 

Допустими разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

1.Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.

2.Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3.Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности.

4.Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3 от Наредба №20 от 2015г.

5.Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

6.Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.

7.Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 от Наредба №20 от 2015г., включително чрез финансов лизинг.

8.Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.

9.Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

10.За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

11.Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

 

Условия за допустимост:

1.Инвестициите трябва са свързани с производството на селскостопански продукти включени в Приложение I на Договора или памук, с изключение на

риба и рибни продукти.

2.Техническите характеристики на земеделската техника и оборудването за обработка на почвата и прибиране на реколтата обект на подпомагане по мярката, трябва да съответстват на размера на земята, която обработва земеделския производител.

3.По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

4.Финансова помощ ще се предоставя за инвестиции за постигане на съответствие с нововъведени стандарти на Общността.

5.В рамките на нитратно уязвими зони няма да се подпомагат съществуващи стопанства за инвестиции свързани с изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор с изключение на проекти представени от млади фермери спазващи посочения по – горе гратисен период.

6.Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  ще се предоставя само за покриване нуждите на земеделските стопанства. По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.

7.Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на стопанството. Капацитетът на инсталациите, които са обект на подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1 мегават.

8.В случай на изпълнение на интегрирани проекти, бизнес плана на кандидатите следва да показва, че изпълнението на същия води до по – добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват по отделно.

9.В случай на проекти на земеделски производители за колективни инвестиции е необходимо всички ЗП участващи в дружеството кандидат да отговорят на критериите за допустимост по мярката и да нямат доминиращо влияние в управлението на дружеството кандидат.

10.Дружеството получател на финансова помощ за проекти за колективни инвестиции следва да е регистрирано съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

11.БП на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост ще бъдат оценени. За всички проекти с икономически обосновани БП ще бъде направена селекция, следвайки приоритетите по мярката и чрез даване на приоритет на посочените по – горе кандидати.

12.Допустими за подпомагане са проекти, които покриват минимален брой точки в резултат на селекцията по критериите за оценка определени от Комитета по наблюдение.

 

Критерии за оценка:

 Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:

1.Проекти, представени от млади земеделски производители.

2.Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”.

3.Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”.

4.Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично-маслени и медицински култури”.

5.Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури”.

6.Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти.

7.Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда.

8.Проекти, изпълнявани в области с по-ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения.

9.Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата.

10.Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата.

11.Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции.

12.Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост.

13.Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

 

 

ПОДМЯРКА6.1 "СТАРТОВАПОМОЩ ЗАМЛАДИЗЕМЕДЕЛСКИСТОПАНИ"ОТМЯРКА 6"РАЗВИТИЕНАСТОПАНСТВАИПРЕДПРИЯТИЯ"ОТПРОГРАМАТАЗА РАЗВИТИЕНАСЕЛСКИТЕРАЙОНИЗАПЕРИОДА2014-2020Г.

 

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1"Стартова помощ за млади земеделски стопани".

Целите на подмярката са:

1. Улесняване и подпомагане процеса на създаванет на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

2. Насърчаваненазаетостта. 

 

Финансова тапомощ

Предоставя се за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Не се предоставя финансова помощ за:

 • Дейности, свързани с производството на тютюн
 • Стопанства, в които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.

Изисквания към кандидатите

Допустими за подпомагане са кандидати,които са:

1. Физически лица

2. Еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговскиязакон

Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по т.1, трябва да:

1. Са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба№ 3 от 1999 г. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските стопани.

2. Са започнали да отглеждат животни в собствен /нает животновъден обекти/ или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.

3. Имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16000 евро в ключително.

4. Са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя.

5. Са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава.

6. Са микро предприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал.2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

7. Не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и/или подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти".

8. Не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

9. Нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие".

10. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

 

Проектите се оценяват при спазване на критерии за подбор.

Критериите за подбор са:

1. Проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченос.

2. Проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в сектор "Плодове и зеленчуци".

3. Проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91(ОВL189/1 от 20 юли 2007г.)(Регламент (ЕО) № 834/2007).

4. Проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места.

 

Финансови условия

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

1. Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след сключване на договора за предоставяне на финансов апомощ.

2. Второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро- когато след извършена проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Срокът за изпълнение на бизнес плана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка.

Подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”

 

Подкрепа по Подмярка 6.4 „Инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“:

 • Развитие на туризъм
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз
 • Развитие на услуги във всички сектори
 • Развитие на занаяти

Бенефициенти:

 • Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон
 • Бенефициентите трябва да имат седалище/клон на територията на селски район

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите
 • Общи разходи
 • Нематериални инвестиции
 • Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Условия за допустимост:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи
 • Стопанството на кандидати, земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро

Приоритет ще бъде даван на:

 

 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм
 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване
 • Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“
 • Проекти на тютюнопроизводители
 • Проекти изпълнени в Северозападен и/или Северен централен район
 • Проекти за производствени дейности
 • Проекти, създаващи работни места
Размер на финансирането:
 • Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи, но не повече от 200 000 евро
 • Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро
 • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
Новини

Warning: mysqli_stmt::bind_param() [mysqli-stmt.bind-param]: Number of variables doesn't match number of parameters in prepared statement in /home/cookcit/public_html/royal2006.bg/index.php on line 322
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

На основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г. на 12.12.2015 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура чрез подбор BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Във връзка с влязъл в сила от 25.12.2015 г. Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове предстои адаптиране на Насоките за кандидатстване към новата нормативна уредба. Управляващият орган се ангажира, след синхронизацията с влезлия в сила закон, на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и обобщаване на постъпилите коментари, да обяви за открита процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

27-01-2016 12:00 повече
НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ПОДАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ВТОРИЯ КРАЕН СРОК – 19.11.2015 Г.

Започва искането на пояснителна информация от кандидатите, подали проектни предложения в рамките на втория срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

27-01-2016 11:59 повече
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ РАЗПРЕДЕЛЯ 30 МЛН. ЛВ. ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, КОИТО НАЕМАТ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ДО 29 Г.

От 13.01.2016г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

27-01-2016 11:56 повече
ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ДНЕС!!!

Курсове по английски език за възрастни.

27-01-2016 11:36 повече
"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

Процедурата цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

01-12-2015 16:57 повече
ПОДМЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Официалният - втори прием на заявления за подпомагане по ПОДМЯРКА 4.2. по реда на Наредба № 20 от 2015г., стартира на 30.11.2015г. и приключва на 18.12.2015г., включително.

01-12-2015 16:50 повече
„НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015". 

24-08-2015 17:06 повече
БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ

Към момента Министерство на труда и социалната политика, и Оперативна програма за развитие на човешките ресурси разработват новите схеми за обучения с ваучери.

25-07-2015 17:42 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „АКТИВНИ“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта.

10-07-2015 18:00 повече
Стартира сесия за набиране на проектни предложения по схема „НОВО РАБОТНО МЯСТО” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020”.

Схемата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, като тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. 

09-07-2015 18:00 повече
Започва приемът за енергийните помощи за сезон 2015/2016

Приемът на молби - декларации в дирекция „Социално подпомагане” за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 г. започва от утре 01. 07 , като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2015 г. 

30-06-2015 17:00 повече